Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

NGHỊ QUYẾT 06/2021/NQ-HĐND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH KHÁNH HÒA  -------       Số: 06/2021/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA...