Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

NGHỊ QUYẾT 144/2018/NQ-HĐND QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  --------       Số: 144/2018/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ...