Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

NGHỊ QUYẾT 02/2021/NQ-HĐND SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG, MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH HẢI DƯƠNG  -------       Số: 02/2021/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA...