Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

NGHỊ QUYẾT 02/2021/NQ-HĐND SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2017/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017 CỦA HĐND TỈNH...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH  --------       Số: 02/2021/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...