Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

QUYẾT ĐỊNH 22/2019/QĐ-UBND QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------       Số: 22/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
QUYẾT ĐỊNH 1605/QĐ-UBND VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  --------     Số: 1605/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------- ...