Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

QUYẾT ĐỊNH 2317/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG  -------   Số: 2317/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc &n...
QUYẾT ĐỊNH 07/2020/QĐ-UBND QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG  -------     Số: 07/2020/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...