Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

Văn bản BHXH - Lao động tiền lương

NGHỊ QUYẾT 35/2020/NQ-HĐND QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  -------     Số: 35/2020/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
QUYẾT ĐỊNH 3802/QĐ-UBND THÍ ĐIỂM QUY TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1, SỐ 2 VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  -------     Số: 3802/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
QUYẾT ĐỊNH 3901/QĐ-UBND QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 01, SỐ 02 VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  --------     Số: 3901/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
QUYẾT ĐỊNH 2876/QĐ-UBND BAN HÀNH THÍ ĐIỂM QUY TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 01, SỐ 02 VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG...
ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐỒNG NAI ------   Số: 2876/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
CHỈ THỊ 07/CT-UBND VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  --------     Số: 07/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------     Đ...