Văn bản hướng dẫn đầu tư

Văn bản hướng dẫn đầu tư

QUYẾT ĐỊNH 5589/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  ------- Số: 5589/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---...
QUYẾT ĐỊNH 1347/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  ------- Số: 1347/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  -----...
QUYẾT ĐỊNH 2156 /QĐ-UBND PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  -------- Số: 2156 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---...