Văn bản hướng dẫn đầu tư

Văn bản hướng dẫn đầu tư

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ HÀ NỘI 2018 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ HÀ NỘI 2018 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN   (Theo các văn bản số 947/SCT -KHTCTH ngày 8/3/20...
CHỈ THỊ 10/CT-UBND VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  ------- Số: 10/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------...
QUYẾT ĐỊNH 872/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 21
ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI  ------- Số: 872/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc &nb...