Luật hướng dẫn

Luật hướng dẫn

LUẬT 16/2012/QH13 QUẢNG CÁO
QUỐC HỘI  -------- Luật số: 16/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Hà Nội,...