Công văn hướng dẫn

Công văn hướng dẫn

HƯỚNG DẪN 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  -------   Số: 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ CỘNG...
QUYẾT ĐỊNH 1617/QĐ-TLĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỐ TRÍ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI NHÀ NƯỚC...
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------     Số: 1617/QĐ-TLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạn...
CÔNG ĐIỆN 03/CĐ-LĐTBXH VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------   Số: 03/CĐ-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
LỆNH 16/2014/L-CTN VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
CHỦ TỊCH NƯỚC -------     Số: 16/2014/L-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- &...