Luật hướng dẫn

Luật hướng dẫn

LUẬT 45/2013/QH13 ĐẤT ĐAI
QUỐC HỘI -------   Luật số: 45/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Hà Nội, ngày 29 t...