Luật hướng dẫn

Luật hướng dẫn

LUẬT 66/2014/QH13 KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
QUỐC HỘI -------   Luật số: 66/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 t...