Thông tư hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn

THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI -------   Số: 23/2017/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
THÔNG TƯ 59/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI  ------- Số: 59/2015/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ N...
THÔNG TƯ 09/2020/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------     Số: 09/2020/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự ...
THÔNG TƯ 21/2013/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  -------     Số: 21/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- Số: 17/2018/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạ...
THÔNG TƯ 35/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP...
BỘ CÔNG THƯƠNG --------       Số: 35/2016/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...