Nghị định hướng dẫn

Nghị định hướng dẫn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------- Số: 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngà...
Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ
CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ...
Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hoá đơn, chứng từ
CHÍNH PHỦ  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  -------------------- Số: 123/2020/NĐ-CP Hà ...
Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế
CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 126/2020/NĐ-CP Hà Nội, ...