Thông tư hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn

Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ51/2020/NĐ-CP; NĐ04/2014NĐ-CP
BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nộ...
Thông tư 53/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 53/2016/TT-BTC...
Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện NĐ119/2018/NĐ-CP
BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 68/2019/TT-BTC Hà Nộ...
Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng...
THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 95/2016/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm...
THÔNG TƯ 105/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ
BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 105/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày&nbsp...