Luật hướng dẫn

Luật hướng dẫn

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 45/2019/QH14
QUỐC HỘI --------     Bộ luật số: 45/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- &...
LUẬT 58/2014/QH13 BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUỐC HỘI -------     Luật số: 58/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- &...
LUẬT 12/2012/QH13 CÔNG ĐOÀN
QUỐC HỘI --------       Luật số: 12/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...