Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 04/2013/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ​

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
 --------

 

 

 

Số: 04/2013/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 

 

 

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2031/TTr-LĐTBXH, ngày 26 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tư pháp, Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thảo


 QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND, ngày 28/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định những nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Tây Ninh trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

Các hoạt động phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động là người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật lao động trong công tác quản lý sử dụng lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc.

2. Theo dõi, hướng dẫn, thống kê phân tích tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh với mục đích làm việc và các đơn vị có sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Thông tin những vấn đề có liên quan đến người nước ngoài theo thẩm quyền quản lý đến các cơ quan được quy định tại Quy chế này để kịp thời phối hợp xử lý.

2. Các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các biện pháp giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền của cấp mình quản lý.

3. Các cơ quan có liên quan cử cán bộ, chuyên viên tham gia phối hợp công tác quản lý lao động là người nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành có liên quan theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lao động nước ngoài thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở ngành chức năng

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động trên địa bàn.

b) Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà thầu nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, dự án, gói thầu nước ngoài trúng thầu trên địa bàn; các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu.

e. Định kỳ trước ngày 05( năm ) hàng tháng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi danh sách người nước ngoài đã được cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở địa phương theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Công an tỉnh:

a) Thực hiện quản lý xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài và lao động là người nước ngoài làm việc tại các đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Hướng dẫn người nước ngoài làm các thủ tục cấp thẻ thường trú, tạm trú, thị thực và thực hiện khai báo thường trú, tạm trú, tạm vắng cho Công an địa phương nơi đăng ký thường trú, tạm trú.

c) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc cư trú, hoạt động của lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động là người nước ngoài tại các đơn vị nhưng không có giấy phép lao động theo quy định.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý, hướng dẫn, đôn đốc lao động nước ngoài, các đơn vị có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định về pháp luật lao động và các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

đ) Định kỳ hàng tháng cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số liệu người nước ngoài nhập cảnh vào Tây Ninh với mục đích lao động.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Nhắc nhở người nước ngoài là đại diện pháp luật; đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng các quy định về pháp luật lao động

b) Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài thuộc địa bàn ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư sao gửi giấy chứng nhận đầu tư cấp mới, điều chỉnh, thu hồi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để cập nhật, theo dõi quản lý.

4. Sở Công thương:

a) Chủ động nhắc nhở các cụm công nghiệp thuộc quyền quản lý có sử dụng lao động là người nước ngoài, thực hiện các quy định về pháp luật lao động.

b) Định kỳ hàng tháng thông tin cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình cấp giấy phép hoạt động, gia hạn và giải thể các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài để phối hợp theo dõi quản lý.

5. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Định kỳ hàng quý, chủ trì phối hợp cùng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy định riêng đối với người nước ngoài cho các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài.

6. Sở Y tế:

a) Thực hiện chặt chẽ về thủ tục, điều kiện khi người nước ngoài làm việc tại các cơ sở y tế; thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm chắc số cơ sở y tế có sử dụng lao động là người nước ngoài.

b) Định kỳ hàng tháng, thông tin tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở y tế cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp, theo dõi quản lý.

7. Sở Ngoại vụ:

a) Thông báo và làm việc với các cơ quan có sử dụng người nước ngoài tại tỉnh để xử lý các trường hợp người nước ngoài là công dân của họ vi phạm pháp luật cư trú và lao động. Báo cáo và kiến nghị Bộ Ngoại giao xử lý các trường hợp người nước ngoài mà cơ quan đại diện ngoại giao của họ không có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Trao đổi với các cơ quan có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về thủ tục hợp pháp hóa của mỗi quốc gia, đảm bảo tính pháp lý, tính trung thực của giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó phổ biến, thông tin, hướng dẫn cho các cơ quan quản lý nhà nước có sử dụng những loại giấy tờ của người nước ngoài.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật.

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

a) Thực hiện chặt chẽ về thủ tục, điều kiện khi người nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch; nhất là các câu lạc bộ thể dục, thể thao có sử dụng vận động viên, huấn luyện viên là người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm chắc số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có sử dụng nhân viên, vận động viên, huấn luyện viên, văn nghệ sĩ là người nước ngoài.

b) Định kỳ hàng tháng, thông tin tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp, theo dõi quản lý và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật về lao động cho người nước ngoài, đơn vị sử dụng lao động nước ngoài.

b) Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc lĩnh vực ngành quản lý thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Thực hiện chặt chẽ về thủ tục điều kiện khi người nước ngoài làm việc tại các trường, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các cơ sở có dạy nghề có sử dụng giảng viên là người nước ngoài;

b) Định kỳ hàng tháng, thông tin tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các trường, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các cơ sở có dạy nghề cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp, theo dõi quản lý và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh:

a) Thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Ban Quản lý Khu Kinh tế theo thẩm quyền được ủy nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định của pháp luật về lao động đối với người sử dụng lao động, người lao động là người nước ngoài trong khu kinh tế.

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý theo quy định.

d) Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tổ chức quản lý chặt chẽ nơi cư trú người nước ngoài làm việc trong Ban Quản lý Khu kinh tế.

đ) Định kỳ trong tuần lễ đầu của tháng báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài của tháng trước liền kề về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

e) Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài thuộc địa bàn trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh sao gửi giấy chứng nhận đầu tư cấp mới, điều chỉnh, thu hồi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để cập nhật, theo dõi quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để theo dõi, quản lý và báo cáo theo quy định.

2. Chủ động có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn.

3. Định kỳ hàng tháng, trong tuần lễ đầu của tháng, báo cáo theo mẫu tình hình lao động là người nước ngoài của tháng trước liền kề gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp, theo dõi quản lý và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Thủ trưởng các sở ngành chức năng có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.

Điều 8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổng hợp và thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo.

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất ý kiến với các sở ngành có liên quan được phân công trách nhiệm phối hợp tại Quy chế này trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.