Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 1605/QĐ-UBND VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 --------

 

 

Số: 1605/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------------

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


 

QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 102/2013/NĐ-CP


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động, Thương binh hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 432/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 27/02/2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 480/SNV-QLSN ngày 19/3/2015 về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP;

Thời hạn ủy quyền là 12 tháng.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định này và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH; (để b.cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b.cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBTP: Đ/c CVP, Đ/c PCVP ĐĐ Hồng, các Phòng: VX, NC, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue), SNV (5b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.