Open navigation

CHỈ THỊ 07/CT-UBND VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
 --------

 

 

Số: 07/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 

 

Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

     Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện cho công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; triển khai hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (trừ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp).

b) Phối hợp Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở giáo dục có sử dụng lao động người nước ngoài; xử lý nghiêm đối với những trường hợp lao động nước ngoài vi phạm pháp luật lao động theo quy định.

d) Phối hợp Công an tỉnh rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (theo định kỳ 06 tháng, hàng năm) số liệu người lao động nước ngoài, số lao động có giấy phép, miễn giấy phép và chưa có giấy phép tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động đúng mục đích đăng ký đầu tư và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp lợi dụng hoạt động đầu tư, hoạt động thương mại, du lịch… để thực hiện các hành vi xâm phạm an ninh Quốc gia, vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

d) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai kiểm tra, quản lý, nắm tình hình, số liệu người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; thông qua công tác kiểm tra người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn phát hiện người lao động nước ngoài không chấp hành việc xin cấp giấy phép, kịp thời trao đổi, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai để xử lý theo quy định.

đ) Phối hợp Sở Ngoại vụ tra cứu, xác minh và theo dõi, quản lý đoàn vào và quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

e) Phối hợp Sở Tư Pháp, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương; công tác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

a) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp và triển khai hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp.

b) Phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp.

c) Kiểm tra các điều kiện, xem xét giải quyết việc tạm trú và việc chấp hành pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp, lao động nước ngoài trong quá trình tạm trú trong các khu công nghiệp theo quy định.

d) Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo số liệu người lao động nước ngoài tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp, số lao động có giấy phép, miễn giấy phép và chưa có giấy phép gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

4. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, pháp luật về quản lý và sử dụng lao động đối với người nước ngoài cho các tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc tại địa phương.

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và lao động nước ngoài thực hiện các quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương.

d) Phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương. Tổ chức thực hiện việc nắm tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

5. Các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

b) Hướng dẫn, cung cấp cho người lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

c) Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

d) Quản lý hồ sơ và thường xuyên cập nhật, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

đ) Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa kịp thời báo cáo UBND tỉnh (gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) chỉ đạo xử lý. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp
 

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.