Open navigation

NGHỊ QUYẾT 06/2021/NQ-HĐND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
TỈNH KHÁNH HÒA
 -------

 

 

 

Số: 06/2021/NQ-HĐND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 

 

 

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 7 năm 2021


 

NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015 vả Luật Sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 85/2019/TT-BTC, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hưng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình s 6620/TTr-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 96/BC-HĐND, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Văn hóXã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng và mức thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí

1. Đối tượng nộp lệ phí

Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người nước ngoài, thực hiện thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động theo đúng quy định pháp luật.

2. Cơ quan thu lệ phí

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

3. Mức thu lệ phí

a) Đối với thực hiện giao dịch trực tiếp, mức thu như sau:

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/giấy phép

- Cấp lại, gia hạn giấy phép lao động: 450.000 đồng/giấy phép

b) Đối với thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mức thu bằng 50% mức thu giao dịch trực tiếp.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

a) Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số thu vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

b) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ pháp chế);
 - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
 - Đoàn ĐBQH tỉnh;
 - Đại biểu HĐND tỉnh;
 - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
 - VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
 - Các Sở, ban, ngành tỉnh;
 - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
 - Lưu: VT, NhN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Trần Mạnh Dũng

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.