Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 65/2014/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
 --------

 

 

 

Số: 65/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 

 

 

Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tại Tờ trình số 1912/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng

1. Phạm vị điều chỉnh

Quy định này quy định đối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (gọi chung là người sử dụng lao động).

2. Đối tượng áp dụng

a) Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy phép lao động, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Cơ quan thực hiện cấp Giấy phép lao động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều 2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động

1. Cấp mới Giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

2. Cấp lại Giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

Điều 3. Quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động

1. Cơ quan thu lệ phí nộp 70% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước, số còn lại 30% được để lại chi phí phục vụ công tác thu lệ phí và cấp Giấy phép lao động.

2. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài để lại được thực hiện theo quy định của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện thu lệ phí theo quyết định này. Cục Thuế tỉnh Nghệ An có trách nhiệm cấp biên lai thu lệ phí cho cơ quan thu lệ phí và thực hiện việc quản lý biên lai thu lệ phí theo đúng quy định của Nhà nước

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.