Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 80/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 --------

 

Số: 80/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2017


 

QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 18/SLĐTBXH-VLTL ngày 04/01/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thu phí:

a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

b) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trừ trường hợp người sử dụng lao động đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

Điều 3. Mức thu

1. Cấp mới giấy phép lao động : 600.000 đồng/1 giấy phép.

2. Cấp lại giấy phép lao động : 450.000 đồng/1 giấy phép.

Điều 4. Tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý lệ phí

1. Lệ phí được thu bằng tiền đồng Việt Nam.

2. Cơ quan thu lệ phí phải nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

3. Chậm nhất là ngày 05 tháng sau, cơ quan thu lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí đã thu của tháng trước vào ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước; thực hiện kê khai lệ phí theo hướng dẫn của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

4. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định pháp luật quản lý thuế.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.