Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 1347/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 -------


Số: 1347/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------


Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2015


 

QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
 
- Như Điều 3;
- Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ);
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ban Pháp chế HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đài PT-TH ĐN, Báo ĐN, Cổng TTĐTTP;
 - Lưu: VT, TH, NCPC.

CHỦ TỊCH
 Huỳnh Đức Thơ

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA GẮN VỚI THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với sở, ban, ngành có liên quan trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI,

Điều 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng

Các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI (gọi tắt là Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra).

2. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI;

b) Các quy định khác về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra không được quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Các dự án thuộc diện thẩm tra

Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra được quy định đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) và dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 (ba trăm) tỷ đồng Việt Nam trở lên (theo quy định tại Điều 45 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

Chương II

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA

Điều 4. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì) có nhiệm vụ như sau:

1. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

2. Xác định cơ quan phối hợp và nội dung cần lấy ý kiến đối với từng loại dự án cần được thẩm tra;

3. Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến dự án cần thẩm tra cho các cơ quan phối hợp;

4. Tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các cơ quan phối hợp và báo cáo UBND thành phố khi trình cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 5. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành có liên quan

1. Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của mình theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan, các cơ quan có nhiệm vụ tham gia ý kiến đầy đủ đối với hồ sơ dự án thẩm tra theo các nội dung sau đây:

a) Tính rõ ràng, đầy đủ về mặt pháp lý của hồ sơ dự án.

b) Sự phù hợp của dự án so với các quy định của Trung ương và thành phố liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan được lấy ý kiến.

c) Quan điểm của cơ quan được lấy ý kiến về việc đồng ý hay không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

d) Các vấn đề có liên quan khác.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để tham gia ý kiến đối với các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Đề nghị Cục Thuế phối hợp tham gia ý kiến về các nội dung tại Khoản 1 Điều này và các nội dung liên quan đến các loại thuế, ưu đãi, miễn giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nội dung khác liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của mình.

4. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố phối hợp tham gia ý kiến về các nội dung tại Khoản 1 Điều này và việc đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế.

5. Các sở, ban, ngành có liên quan tuân thủ tiến độ về thời gian tham gia góp ý, chịu trách nhiệm về chất lượng tham gia, tính pháp lý và nhất quán trong ý kiến góp ý của mình.

Điều 6. Trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan trong việc lấy ý kiến xác nhận

1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến, công chức tiếp nhận thuộc các các sở, ban, ngành được lấy ý kiến phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trả lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung;

3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, các sở, ban, ngành phải có ý kiến trả lời bằng văn bản đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email của Sở Kế hoạch và Đầu tư (skhdt@danang.gov.vn).

4. Nếu các sở, ban, ngành có ý kiến bằng văn bản sau thời hạn nêu tại Khoản 3 Điều này, hoặc quá thời hạn mà không có ý kiến bằng văn bản thì xem như đã đồng ý với hồ sơ dự án cần thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố đối với phần nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy chế này.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm bổ sung thủ tục hành chính, “tham gia ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc diện thẩm tra gắn với thành lập Chi nhánh của các doanh nghiệp FDI” vào bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế “một cửa”.

4. Sở Tư pháp thẩm định việc rà soát, công bố các Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị liên quan phù hợp với nội dung Quy chế này.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.