Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 872/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 21

ỦY BAN NHÂN DÂN
 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------


Số: 872/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------


Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016


 

QUYT ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 21 ĐOẠN TỪ SƠN TÂY - HÒA LẠC - XUÂN MAI THEO HÌNH THỨC PPP HỢP ĐỒNG BOT


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công bố, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Thông báo số 38 - TB/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận của Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo hình thức PPP với loại hợp đồng BOT;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 970/TTr-SGTVT ngày 17/9/2015 về việc thẩm định, phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo hình thức PPP với loại hp đồng BOT;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1169/BC-KH&ĐT ngày 16/11/2015 và số 99/BC-KH&ĐT ngày 01/02/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề xuất Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án: UBND thành phố Hà Nội.

Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Đáp ứng nhu cầu vận tải, cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông trên QL.21; phát huy hiệu quả của việc đầu tư xây dựng Đại lộ Thăng Long, QL.32, cầu Vĩnh Thịnh; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho thị xã Sơn Tây, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị vệ tinh Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô theo quy hoạch.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài dự án: Chiều dài L = 29,3Km (riêng đoạn tuyến phố Tùng Thiện từ Nút giao Viện 105 đến cầu Quan với chiều dài L = 2Km không đưa vào dự án BOT).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế V=80km/h;

- Quy mô: Giai đoạn 1A (2016-2018) quy mô 4 làn xe, B1A=24m; giai đoạn 1B (2019-2022) quy mô 6 làn xe B1B=44m.

5. Địa điểm xây dựng: thị xã Sơn Tây, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ.

6. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 34,7ha.

7. Phương án xây dựng: Cải tạo, nâng cấp dài khoảng 29,3Km.

8. Tổng vốn đầu tư sơ bộ: 7.569,8 tỷ đồng (bằng chữ: Bảy nghìn, năm trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm triệu đồng).

9. Hình thức đầu tư: Theo hình thức đối tác công tư (PPP), Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

10. Nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí.

11. Thời gian thu phí hoàn vốn: Khoảng 24 năm 05 tháng.

12. Thời gian thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1A: Thời gian xây dựng dự kiến từ 2016-2018, đưa vào khai thác từ năm 2019;

- Giai đoạn 1B: Thời gian xây dựng dự kiến từ 2019-2022, đưa vào khai thác từ năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức thực hiện việc công bố dự án theo quy định.

2. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án.

3. Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập, thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ của dự án trong quý II/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
 
- Như điều 3;
 - Thường trực Thành ủy (để b/c);
 - Chủ tịch UBND TP (để b/c);
 - PCT UBND TP - Nguyễn Quốc Hùng;
 - VPUBTP: CVP, PCVP L.Q.Huy;
- Lưu: VT, KHĐT (16 bản). 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Quốc Hùng 

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.