Open navigation

QUYẾT ĐỊNH 2317/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
 -------

 


Số: 2317/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 


Hậu Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Điều 2Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
 
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NV.
 Quy che phoi hop quan ly LDNN
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn ThanhQUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan phối hợp). 

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (chú trọng các quy định của pháp luật đối với lao động nước ngoài).

2. Hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài.

4. Phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan phối hợp về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan phối hợp.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý lao động nước ngoài đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Hậu Giang theo đúng quy định.

3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ của từng đơn vị làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý.

4. Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, khách quan trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài. Kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp để đề nghị bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi trực tiếp hoặc gửi văn bản đề nghị phối hợp; thông báo bằng văn bản kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; trao đổi, cung cấp các tài liệu, báo cáo công tác quản lý lao động nước ngoài. 

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành định kỳ hoặc đột xuất.

3. Tổ chức họp lãnh đạo liên ngành, các đơn vị tham mưu.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam, các trình tự thủ tục hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho các doanh nghiệp và lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lao động người nước ngoài cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

Điều 7. Phối hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài hoạt động ngoài khu công nghiệp để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc đến tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định.

b) Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

c) Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh (trừ các trường hợp đã ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh). Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đúng theo quy định của pháp luật.

c) Tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn tình nguyện viên người nước ngoài khi làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc đến tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định; đồng thời, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

b) Cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh theo đúng nội dung được ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh đúng theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh: Hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Tư pháp: Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điều kiện khám sức khoẻ cho lao động nước ngoài và thực hiện thủ tục công bố cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

6. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và các ngành có liên quan xác minh đối tượng người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trong việc làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấp giấy phép lao động đúng quy định.

b) Phối hợp, hỗ trợ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự liên quan đến lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị Công an tỉnh trục xuất đối với những trường hợp lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh không có giấy phép lao động, sai mục đích nhập cảnh theo quy định.

Thu hồi giấy phép lao động của lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông báo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội những trường hợp lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp không có giấy phép lao động để đề xuất Công an tỉnh trục xuất theo quy định. 

Thu hồi giấy phép lao động của lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ và theo ủy quyền ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh.

3. Công an tỉnh: Rà soát, kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm các quy định xuất nhập cảnh; đồng thời, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nắm và phối hợp quản lý.

Trục xuất đối với người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật làm việc trên địa bàn tỉnh mà không có giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đúng quy định pháp luật.

4. Sở Tư pháp: Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh.

3. Công an tỉnh: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, khai báo tạm trú và hoạt động của lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

5. Sở Công Thương: Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động nước ngoài hoạt động lĩnh vực y, dược trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát, theo dõi, tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra đột xuất hoạt động của nhà thầu trên địa bàn tỉnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về pháp luật xây dựng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, rà soát số lao động nước ngoài cư trú và làm việc trong các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để theo dõi, quản lý; Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Công an huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy chế tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phát hiện lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (kể cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp) không có giấy phép lao động theo quy định, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

1. Nội dung phối hợp báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo quý, 06 tháng, năm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn tỉnh.

b) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Hàng tháng thông báo về tình hình cấp giấy phép lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh.

Báo cáo quý, 06 tháng, năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

c) Công an tỉnh: Hàng tháng thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số lao động nước ngoài được cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, xác nhận tạm trú, khai báo tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tư pháp: Báo cáo 06 tháng, năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cung cấp danh sách luật sư là người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng tháng cung cấp số liệu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có nhà đầu tư là người nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, quản lý doanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trước.

e) Sở Xây dựng: Định kỳ hàng năm, Sở Xây dựng có thông báo gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng và công tác quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương.

g) Sở Công Thương: Định kỳ hàng năm báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hoạt động trên địa bàn tỉnh.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo: Định kỳ 06 tháng, năm thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh về tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, đào tạo do đơn vị quản lý. 

i) Cục Thuế tỉnh: Định kỳ hàng năm thông qua công tác kiểm tra quyết toán thuế hàng năm, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội những tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài, có ký hợp đồng lao động, có chi trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

2. Thời gian báo cáo, đánh giá và cung cấp thông tin:

a) Báo cáo tháng: Trước ngày 05 hàng tháng.

b) Báo cáo quý: Trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý liền kề.

c) Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

d) Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp.

Đề nghị các ngành nêu trên, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sử dụng trong nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.